Kosen Judo

kosen Judo Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Kosen_judo

 

 

Hichitei Judo(Nanatei Judo,Nanadaigaku Judo)

HISTORY OF KYOTO UNIVERSITY JUDO CLUB

http://www.kusu.kyoto-u.ac.jp/~judo/history-e.htm